fbpx

Ekstraordinært årsmøte 12. september 2018

Publisert av Hodepine Norge den

Det innkalles til ekstraordinært årsmøte i Hodepine Norge i henhold til vedtektene punkt 5.

 • Medlemmer i Hodepine Norge innkalles til ekstraordinært årsmøte 12. september 2018
 • Tidspunkt: kl. 18.00- 18.30
 • Møtested: Litteraturhuset i Oslo (Wergelandsveien 29,0167 Oslo)

Bakgrunnen for at det innkalles til ekstraordinært årsmøte, er at styrets leder gikk bort 4. august 2018.
Kun saker som fremgår av innkallingen vil bli behandlet.

På årsmøtet har alle medlemmer over 15 år møte-, tale-, forslags- og stemmerett.

Vedtak på årsmøtet skjer ved alminnelig flertall av de fremmøtte dersom ikke annet er bestemt. Ved stemmelikhet ansees forslaget som ikke vedtatt. Hvert medlem innehar en stemme, og det er ikke mulighet for å stemme for andre medlemmer etter fullmakt.

I etterkant av årsmøtet inviteres medlemmer til et faglig møte fra kl. 18.30 til 20.00. Se informasjon om det lengre ned.

Årsmøtets dagsorden:

 1. Åpning av møtet ved styrets nestleder, Ane Nore Nyhus, opptak av fortegnelse over møtende/deltakende aksjeeiere, statusrapport Hodepine Norges arbeid
 2. Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere (minst en person i tillegg til møteleder)
  Styret foreslår Kristine Frivold Rørholt som møteleder og referent.
 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 4. Valg av ny styreleder
  Per Thoresen har sagt seg villig til å påta seg vervet som styreleder og stiller til valg. Per Thoresen har bakgrunn fra legemiddelindustrien, og presenteres på årsmøtet.
 5. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer
  Styret har nå fire medlemmer. Det skal velges ett ordinært styremedlem i tillegg til styreleder og to varamedlemmer.
  Følgende personer har sagt seg villig til å stille til valg:
    Tine Poole, lege og medlem av Hodepine Norges fagråd
    Laila Nordskog, migrenepasient fra Porsgrunn, Seniorrådgiver IKT.
    Jannicke Haugen, migrenepasient, direktør i Oslo Kino AS
    Bård Bjerkeseth, migrene/cluster-pasient, sykepleier
  Andre nominasjoner må være sendt styret på e-post hodepine.norge.post@gmail.com innen 5. september 2018
 6. Fastsetting av godtgjørelse til styret
  Godtgjørelsen til styrets medlemmer foreslås satt til kroner 3 000 per år. Godtgjørelse til styrets leder foreslås satt til kroner 40 000 per år. Godtgjørelse utbetales årlig i januar for den perioden av foregående år styremedlem/leder har hatt rollen. Det foreslås ikke godtgjørelse for styrets varamedlemmer.
 7. Vedtektsendring
  Styret foreslår følgende endring (i kursiv) i vedtektene punkt 7 om lokallag.

Lokallag

Styret kan beslutte at det skal etableres en lokallagsstruktur.
Med lokallag menes lag som per 31. desember er en selvstendig enhet i forbundet, har vedtekter, minst fem medlemmer og eget styre. Personer med migrene eller andre hodepinesykdommer, og pårørende, skal ha flertall i styret i lokallag.

Alle medlemmer i forbundet over 15 år skal ha demokratiske rettigheter i alle lokallag. Dette inkluderer rett til å la seg velge til styret og fulle rettigheter (tale, møte, forslag, stemme) på årsmøter i lokallag.

Lokallag skal ha selvstendig økonomi. Vedtak i styret i lokallag, skjer ved alminnelig flertall dersom ikke annet er bestemt.

***
Endringer av vedtektene skjer etter forslag vedtatt med minst 2/3 flertall av de fremmøtte medlemmene på ekstraordinært årsmøte.

Faglig møte for
medlemmer av Hodepine Norge
“Behandling av migrene og annen hodepine – nå og fremover”

Alle medlemmer av Hodepine Norge inviteres til faglig møte etter årsmøtet. Det vil være mulig å melde seg inn i forkant av møtet.

 • Sted: Litteraturhuset, Oslo
 • Tid: 12. september kl. 18.30-20.00
 • Påmelding via facebook.

Nevrolog Aud Nome Dueland holder et faglig innlegg på ca. 30 minutter om behandling av migrene og annen hodepine nå og i fremtiden.
Aud vil bl.a. informere om nye migrenemedisiner og status for godkjenning og tilgjengelighet i Norge. Hun vil snakke om både medikamentelle og ikke-medikamentelle behandlinger

Etter innlegget åpnes det for spørsmål fra salen. Legene Aud Nome Dueland og Tine Poole svarer på spørsmål fra medlemmer. Det vil være mulig å stille anonyme spørsmål.

Hjertelig velkommen!

Vi oppfordrer våre medlemmer til å ta hensyn til andre medlemmer mht. bruk av parfyme el.

Med vennlig hilsen
styret i Hodepine Norge