fbpx

Salgsvilkår

Salgsvilkår nettbutikk


Salgsbetingelser for varer kjøpt i nettbutikken til pasientforbundet Hodepine Norge


Innledning:


Dette kjøpet er regulert av standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over
Internett. Under kan du lese disse betingelsene.
Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven,
markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir deg som forbruker ufravikelige
rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no.

Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene,
men informerer om partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.
Salgsbetingelsene er utarbeidet og anbefalt av Forbrukertilsynet. For en bedre forståelse av disse
salgsbetingelsene, se Forbrukertilsynets veileder.


1] Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt
særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellomopplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, såfremt det ikke strider
mot ufravikelig lovgivning.
Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom
næringsdrivende og forbrukere.


2] Partene

Selger er pasientforbundet Hodepine Norge, epost: butikk@hodepinenorge.no, organisasjonsnummer 919 307 196.
Heretter kalt Hodepine Norge, eller selger.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

3] Pris

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som Hodepine Norge før kjøpet ikke har informert, om, skal kjøper ikke bære.

4] Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen
har sendt sin bestilling til Hodepine Norge.
Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra Hodepine Norge i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha
innsett at det forelå en slik feil.

5] Betaling

Hodepine Norge kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.
Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan Hodepine Norge reservere kjøpesummen
på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.
Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen
fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak.
Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.


6] Levering

Levering er skjedd når kjøperen, eller hens representant, har overtatt gjenstanden.
Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal Hodepine Norge levere varen til kjøper uten
unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varens kal leveres hos kjøperen
med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.


7] Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøper når hen eller hens representant, har fått varene levert i tråd
med punkt 6.


8] Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.
Kjøperen må gi Hodepine Norge melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe.
I fristen inkluderes alle kalenderdager. Hvis fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.
Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden
for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema,
e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:

  • Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.
  • Selges et abonnement, ellerinnebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt.
  • Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen hvis Hodepine Norge ikke før
avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.
Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til Hodepine Norge uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene.
Hodepine Norge kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.
Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.
Hodepine Norge er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake.


9] Forsinkelse og manglende levering – kjøperens (dine) rettigheter og frist for å melde krav


Hvis Hodepine Norge ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene,
og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i
forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra Hodepine Norge.

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).


• Oppfyllelse


Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra Hodepine Norge. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som Hodepine Norge ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for Hodepine Norge at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at Hodepine Norge oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse.
Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om hen venter urimelig lenge med å fremme kravet.


• Heving


Dersom Hodepine Norge ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å
levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse.
Dersom Hodepine Norge ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet.
Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis Hodepine Norge nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder
dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har
underrettet Hodepine Norge om at leveringstidspunktet er avgjørende.
Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var
avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at
kjøperen fikk vite omleveringen.
• Erstatning
Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke hvis
Hodepine Norge godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor Hodepine Norges kontroll som ikke med rimelighet
kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.


10] Mangel ved varen kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist


Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller
burde ha blitt oppdaget, gi Hodepine Norge melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper
har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt
oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler
av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.
Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan
kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve
erstatning fra Hodepine Norge.
Reklamasjon til Hodepine Norge bør skje skriftlig pr. epost til butikk@hodepinenorge.no.


Retting eller omlevering

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Hodepine Norge kan likevel
motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder Hodepine Norge urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Hodepine Norge har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.


Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom
varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris
svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige
grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.


Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

11] Hodepine Norges rettigheter ved kjøperens mislighold


Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette
ikke skyldes Hodepine Norge eller forhold på Hodepine Norges side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen.
Hodepine Norge vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr
og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

Oppfyllelse

Hodepine Norge kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper
selgeren sin rett dersom hen venter urimelig lenge med å fremme kravet.


Heving

Hodepine Norge kan heve avtalen hvis det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig
mislighold fra kjøperens side. Hodepine Norge kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt.
Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.


Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr

Hvis kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan Hodepine Norge kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso. Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.


Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer

Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan Hodepine Norge belaste kjøper med et gebyr. Gebyret
skal maksimalt dekke faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år.

12] Garanti

Garanti som gis av Hodepine Norge eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede
har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett
til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 9 og 10.


13] Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er Hodepine Norge. Med mindre kjøperen samtykker
til noe annet, kan Hodepine Norge, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen.
Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.


14] Konfliktløsning


Klager rettes til Hodepine Norge på epost til butikk@hodepinenorge.no innen rimelig tid, jf. punkt 9
og 10.
Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet.

Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.

Fraktvilkår