fbpx

Vedtekter

Vedtekter Hodepine Norge

1: Navn

 Forbundets navn skal være Hodepine Norge.

2: Formål

Hodepine Norge er et landsomfattende uavhengig forbund som skal organisere og arbeide for at alle som lider av migrene eller andre hodepinesykdommer får et meningsfullt og velfungerende liv. Hodepine Norge skal nå ut til de som sliter med migrene og andre hodepinesykdommer, og hjelpe dem med kunnskap om egen sykdom, hjelp til selvhjelp og behandlingsmuligheter. Forbundet skal være en pådriver overfor myndighetene, slik at denne pasientgruppen sikres akseptable muligheter for riktig diagnostikk og optimal behandling, og bidra til at denne pasientgruppen i størst mulig grad kan delta i yrkeslivet.

Foreningen skal ha et medisinsk fagråd for å sikre at all informasjon om diagnostikk og behandling er forankret i evidensbasert medisin.

Forbundet drives på et ideelt og ikke-kommersielt grunnlag. Eventuelt overskudd skal tilfalle forbundet eller andre samfunnsnyttige formål.

3: Medlemskap

Medlemskap i forbundet kan kun tegnes av enkeltpersoner.

Med medlem menes en person som har meldt seg inn i organisasjonen og betalt kontingent.

Forbundets medlemmer skal i overveiende grad bestå av personer med migrene eller andre hodepinesykdommer og deres pårørende

Medlemmer av forbundet registreres sentralt

4: Kontingent

Kontingent fastsettes av årsmøtet. Kontingent fastsettes for to år av gangen.

Det kan fastsettes ulik kontingent for henholdsvis barn og voksne. Det kan også fastsettes rabattert kontingent for medlemmer i samme husstand. Hver person i husstanden regnes som individuelle medlemmer av forbundet.

Det kan fastsettes egen lavere kontingent, for pensjonister og personer med rett til uføretrygd.

Kontingenten kreves inn årlig fra sentralt hold. Medlemmer som ikke betaler kontingenten for inneværende år, ansees som utmeldt av forbundet.

5: Årsmøte

Årsmøte er forbundets høyeste myndighet. Forbundet avholdet årsmøtet annethvert år. På årsmøtet har alle medlemmer over 15 år møte-, tale-, forslags- og stemmerett.

Vedtak på årsmøtet skjer ved alminnelig flertall av de fremmøtte dersom ikke annet er bestemt. Ved stemmelikhet ansees forslaget som ikke vedtatt. Hvert medlem innehar en stemme, og det er ikke mulighet for å stemme for andre medlemmer etter fullmakt.

Årsmøtet behandler:

1: Godkjenning av innkalling og dagsorden

2: Valg av møteleder og referent

3: Valg av to til å underskrive protokoll

4: Styrets signerte årsmelding og regnskap

5: Strategi og budsjett for kommende år

6: Fastsettelse av kontingent

7: Eventuelle andre innkomne saker

8: Valg av:

                   -leder

                   -styremedlemmer og varamedlemmer

                   -revisor, valgkomité, eventuelle andre komiteer / verv

Styret kan innkalle til ekstraordinært årsmøte når det oppstår særlig viktige og uforutsette situasjoner. Bare saker som er nevnt i innkallingen kan behandles.

6: Styret

Foreningen skal normalt ha et styre på 6 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.
I perioden 01.07.2021 til 01.07.2023 er styret midlertidig utvidet med 2 styremedlemmer

Styret velges for to år av gangen.

Personer med migrene eller andre hodepinesykdommer og pårørende skal ha flertall i styret. Alle medlemmer har rett til å la seg velge til styret.

Styret konstituerer seg selv med nestleder og eventuelt andre funksjoner. Styret leder foreningens arbeid mellom årsmøtene og fremlegger hvert år årsmelding og regnskap med eventuell revisjonsberetning. Protokoll fra årsmøtet, vedlagt godkjent årsmelding, samt regnskap med eventuell revisjonsberetning, skal være tilgjengelig på foreningens nettside innen en måned etter årsmøtet.

Vedtak i styret skjer ved alminnelig flertall dersom ikke annet er bestemt. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme.

7: Lokallag

Styret kan beslutte at det skal etableres en lokallagsstruktur.

Med lokallag menes lag som per 31. desember er en selvstendig enhet i forbundet, har vedtekter, minst fem medlemmer og eget styre. Personer med migrene eller andre hodepinesykdommer og pårørende skal ha flertall i styret i lokallag.

Alle medlemmer i forbundet over 15 år skal ha demokratiske rettigheter i alle lokallag. Dette inkluderer rett til å la seg velge til styret og fulle rettigheter (tale, møte, forslag, stemme) på årsmøter i lokallag.

Lokallag skal ha selvstendig økonomi. Vedtak i styret i lokallag skjer ved alminnelig flertall dersom ikke annet er bestemt.

8: Nettverksgrupper

Styret kan beslutte at medlemmer med fellesinteresse innen spesifikke temaer kan slutte seg sammen i nettverk tilknyttet forbundet. Slike temaer kan f.eks. være diagnose, eller alder.

Nettverksgrupper skal være landsdekkende. Etablering og organisering av nettverksgrupper skal godkjennes av sentralstyret.

Nettverksgruppene organiseres med et nettverksutvalg bestående av opptil 4 medlemmer av nettverket + et av styremedlemmene i sentralstyret. 

Nettverksgrupper har møterett og forslagsrett i sentralstyret, for ett medlem i nettverksutvalget.

Nettverksgrupper navngis slik: Hodepine Norge – gruppenavn

9: Administrasjon

Styrets leder står for den daglige ledelse av organisasjonens virksomhet, og har prokura og forvalter evt. arbeidsgiveransvar inntil styret beslutter- og ansettelse av Generalsekretær er foretatt

Når Generalsekretær er ansatt, skal denne stå for den daglige ledelse av organisasjonens virksomhet og skal følge de retningslinjer og pålegg styret har gitt.

Generalsekretær skal sørge for at organisasjonens regnskap er i samsvar med lov og forskrifter, og at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte. Generalsekretær har prokura for forbundet.

Generalsekretær skal forvalte arbeidsgiveransvaret for alle ansatte i organisasjonen og påse at organisasjonens personalpolitikk blir gjennomført. Generalsekretær skal i samråd med styreleder sørge for forberedelse og utredning av styresaker.

Generalsekretær deltar i styremøtene med tale og forslagsrett, med mindre styret bestemmer noe annet.

Generalsekretær ansettes av styret på åremål. Det skal utarbeides en egen instruks for generalsekretær som skal godkjennes av styret.

10: Vedtektsendringer

Endringer av vedtektene skjer etter forslag vedtatt med minst 2/3 flertall av de fremmøtte medlemmene på ordinært eller ekstraordinært årsmøte.

11: Utestengelse:

Medlemmer som motarbeider foreningens formål eller på andre måter gjør seg skyldig i grove brudd på foreningens vedtekter kan utestenges fra foreningen av styret.

I behandling av saker som gjelder utestengelse skal det gjeldende medlem gis mulighet til å uttale seg før vedtak fattes. Vedtaket trer i kraft umiddelbart og skal inneholde en bestemmelse om hvor lenge utestengelsen varer.

12: Oppløsning

Forslag om oppløsning av forbundet skal behandles på årsmøte og avgjøres ved 2/3 flertall av de fremmøtte.

Eventuelle midler disponeres av årsmøtet i overensstemmelse med foreningens formål.